Clube

Vasco Bmg: 'Seja bem-vindo, Jhon! '

Reforço na área. Seja bem-vindo, Jhon! 💢🇪🇨

#VascoBmg

Fonte: Twitter Vasco Bmg (@VascoBmgOficial)